Raben logo
Communication SBTi KV

Raben sa pridáva k iniciatíve SBTi

2022.09.27
Skupina Raben Group sa pridala k iniciatíve Science Based Targets (SBTi) a stanovila si krátkodobé ciele súvisiace s dekarbonizáciou. Tie schválili odborníci SBTi, čo je jasný dôkaz, že cesta, na ktorú sa skupina Raben Group vydala s cieľom znížiť emisie CO2, je v súlade s vedeckými poznatkami a reálne prispieva k zastaveniu globálneho otepľovania na hodnote pod 2 ⁰C v porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou.

Iniciatíva SBTi je celosvetová organizácia, ktorá pomáha firmám stanoviť si ambiciózne ciele týkajúce sa zníženia emisií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami o klíme. Zameriava sa na to, aby spoločnosti na celom svete urýchlili zníženie emisie na polovicu do roku 2030 a dosiahli nulové emisie do roku 2050. Iniciatíva SBTi je spoluprácou organizácií CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) a Svetového fondu na ochranu prírody (WWF).

Udržať nárast priemernej teploty na celom svete pod hranicou 2 ⁰C je globálny cieľ, ktorý vedie k zastaveniu klimatickej zmeny. Zlyhanie opatrení na ochranu klímy predstavuje podľa správy o globálnych rizikách z dielne Svetového ekonomického fóra jedno z najväčších celosvetových rizík v nasledujúcom desaťročí. Zároveň vzhľadom na ambície vyjadrené v globálnych zásadách v oblasti klímy, ktoré boli prijaté do konca roku 2020, môžeme očakávať, že priemerná celosvetová teplota vzrastie asi o 3 °C v porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou. Preto je veľmi dôležité, a zároveň je to posledná možnosť, aby sa všetci zainteresovaní vrátane zástupcov firiem zapojili do boja proti emisiám a zastavili zmenu klímy.

„To, že sme sa pridali k spoločnostiam, ktoré si na základe vedeckých poznatkov stanovili ciele na zníženie emisií, považujeme za česť a najmä za obrovský záväzok. Som presvedčený, že my všetci, a najmä firmy, nesieme zodpovednosť za budúcnosť našej planéty. Tým, že sme si stanovili isté ciele a dali ich schváliť odborníkmi z iniciatívy SBTi, sa neustále snažíme obmedziť náš vplyv na životné prostredie a vydať sa cestou stanovenou Parížskou dohodou, aby sme bojovali proti zmene klímy,“ povedal Ewald Raben, CEO Raben Group.

V roku 2022, po uverejnení správy Medzivládneho panela pre zmenu klímy (IPCC), si spoločnosť stanovila nové, ambicióznejšie ciele vrátane zníženia emisií v celom dodávateľskom reťazci. To, že iniciatíva SBTi jej ciele schválila, dokazuje, že sú v súlade s klimatickým cieľom Parížskej dohody z roku 2015 zastaviť nárast priemernej celosvetovej teploty pod 2 ⁰C.

„Určiť hodnotu zníženia emisií podľa metodiky iniciatívy SBTi je len prvý krok. Na to, aby sme úplne dosiahli svoje ciele, je potrebné, aby sme sa do toho zapojili nielen my, ale aj všetci naši partneri v našom dodávateľskom reťazci. Dosiahnuť globálne ciele a dohody nie je možné bez spolupráce a dialógu založenom na spoločnom súbore hodnôt,“ vysvetľuje Ewelina Jabłońska-Gryżenia, vedúca trvalo udržateľného rozvoja Raben Group.

Nové krátkodobé ciele skupiny Raben Group sú znížiť do roku 2030 emisie rozsahu 1 a 2 o 38,7 % (v porovnaní s emisiami týchto rozsahov v roku 2020). To znamená, že treba znížiť emisie z prepravy, ktorú poskytuje vlastná flotila skupiny Raben Group, a emisie spojené s údržbou budov a infraštruktúrou skladov. Skupina Raben Group sa okrem toho zaviazala, že v záujme dosiahnutia cieľa Parížskej dohody zapojí aj svojich spolupracujúcich dopravcov, ktorí sú spoločne zodpovední za 77 % emisií rozsahu 3, dodržiavať do roku 2026 opatrenia na ochranu klímy a stanoviť ciele na zníženie emisií v súlade s vedeckými poznatkami.

Pri stanovení cieľov bol potrebný komplexný prístup a podrobná analýza procesov spoločnosti a ich vplyvu na klímu. S tým skupine Raben Group po celý čas pomáhala spoločnosť Deloitte.

„Súčasťou iniciatívy SBTi sú teraz spoločnosti, ktoré si uvedomujú, že je potrebné konať už teraz a ktoré chápu, že je potrebný komplexný prístup na zníženie vlastných emisií, vrátane zapojenia celého dodávateľského reťazca. Na vytvorenie ambicióznej, vedecky podloženej stratégie na dekarbonizáciu treba zapojiť mnoho subjektov v rámci firmy a často aj definovať ciele, ktoré sa vzhľadom na súčasný vývoj technológií nedajú ľahko dosiahnuť,“ povedal Tomasz Gasiński, riaditeľ tímu pre udržateľný rozvoj v spoločnosti Deloitte, vedúci poradca v oblasti zmeny klímy a rizík ESG.

Certifikát SBTi

RABE_SBTi_Certificate.pdf

Stiahnuť