Raben logo

Ochrana osobných údajov

Správca údajov:

Raben Logistics Slovakia s.r.o.

IČO:

35 704 390

Sídlo:

Diaľničná cesta 28, 903 01 Senec, Slovenská republika

Web:

slovensko.raben-group.com

Kontakt:

gdpr.sk@raben-group.com


(ďalej len „my“)

 

Tento dokument sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú našimi zákazníkmi, príjemcami zásielok alebo odosielateľmi.Čo sa v tomto dokumente dozviete?

 • Kto sme a prečo spracovávame vaše údaje    
 • Aké údaje spracovávame    
 • Odkiaľ údaje získavame    
 • Komu môžeme údaje odovzdať    
 • Kedy môžeme údaje odovzdať do zahraničia    
 • Ako dlho u nás uchovávame údaje 
 • Aké máte práva1. Kto sme a prečo spracovávame vaše údaje?

Spoločnosť Raben Logistics Slovakia s.r.o., člen skupiny Raben Group, ponúka komplexné logistické služby a tuzemskú a medzinárodnú prepravu tovarov. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s právnymi predpismi a osvedčenými medzinárodnými normami.

Pravidlá spracovania osobných údajov sa týkajú len fyzických osôb, preto sa nižšie uvedené informácie vzťahujú práve na takéto osoby. Na ochranu všetkých údajov, ktoré používame, vynakladáme maximálne úsilie.


i. Spracovanie osobných údajov na základe zmluvy

Do tejto časti je zaradené také spracovanie, ktoré súvisí s ponukou a poskytovaním našich služieb (uzatvorením a plnením zmluvy). Tými sú predovšetkým tuzemské a medzinárodné cestné, letecké a námorné prepravné služby a komplexné logistické služby, ako napríklad vykládka a dekonsolidácia, vyzdvihnutie a zaistenie zásielok a ich príprava pre distribúciu a ďalšie doplnkové služby (štítkovanie, balenie a pod.), a s tým súvisiaca dokumentácia a komunikácia, vrátane online služieb a formulárov (systém MyRaben, aplikácia Track & Trace).

Na základe toho spracovávame osobné údaje, ktoré sú, stručne povedané, nevyhnutné na vykonanie prepravy (identifikačné, kontaktné údaje, pracovná pozícia, obsah dokumentácie
a komunikácie, ktorá je nám zaslaná), a v prípade, že je to nevyhnutné, spracúvame aj údaje ďalších účastníkov zmluvného vzťahu alebo inak dotknutých osôb (adresátov, vodičov
a pod.). Bez spracovania týchto údajov vám nedokážeme naše služby ponúknuť ani poskytnúť. Preto sa v tomto prípade nevyžaduje na spracovanie údajov váš osobitný súhlas. Ak by ste nám potrebné údaje neoznámili, vôbec nemôžeme s vami zmluvu uzavrieť.

Ak poskytujeme konkrétne produkty alebo služby online (cez internet), spracovávame osobné údaje koncových používateľov týchto produktov a služieb. Upozorňujeme, že informácie
o súboroch cookie a protokoloch (logy) sa vzťahujú aj na toto spracovanie (pozrite bod v.).

Ak nám chcete napísať elektronickú poštu, upozorňujeme, že nezašifrované e-mailové správy odosielané cez internet nie sú úplne chránené pred prístupom tretích strán.


Spracovanie údajov prepravcov, vodičov a kontaktných osôb

Aby sme mohli zabezpečiť dodanie zásielok našim zákazníkom, spravovať vozový park, optimalizovať plánovanie prepravy a vykonávať prepravné služby zodpovedajúcim spôsobom, musíme disponovať osobnými údajmi vodičov, najmä ide o meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo pasu a kontaktné číslo.

Aby sme zachovali zásady bezpečnosti nakladania s potravinami, pre sanitárne
a epidemiologické účely potrebujeme údaje obsiahnuté v lekárskych potvrdeniach. Okrem toho, aby sme mohli správne vykonávať prepravu tovaru ADR v súlade s predpismi, musíme mať informácie o tom, či ste oprávnený takýto tovar prepravovať.

Na zaistenie bezpečnosti prepravy a ochranu zvereného majetku môže spoločnosť Raben kontrolovať polohu vozidiel prostredníctvom satelitného navigačného systému (zariadenie GPS).

V súvislosti s vyššie uvedeným budeme vaše osobné údaje spracúvať z dôvodu plnenia zmluvy a oprávnených záujmov, teda správneho vykonania prepravnej služby.


Aplikácia TLME lite

V rámci tejto aplikácie budú vaše osobné údaje vo forme polohy GPS spracované na základe súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať, aby bola zabezpečená najvyššia úroveň poskytovaných služieb zákazníkom skupiny Raben Group (organizácia pracovného času vyznačením najkratších a najrýchlejších trás potrebných na vykonanie prepravy, výpočet predpokladanej doby príchodu do miesta vykládky v reálnom čase, zabezpečenie majetku a tiež uľahčenie práce s používaním mobilnej aplikácie namiesto súčasných papierových dokumentov). Zaznamenané údaje GPS sa budú zhromažďovať na dobu 60 dní, potom budú natrvalo vymazané. Poskytovateľom aplikácie je TIS GmbH.


ii. Spracovanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov

Ďalším základom pre spracovanie osobných údajov je ochrana vašich či našich práv a záujmov alebo záujmov ďalších osôb. Pod tento základ spadajú najmä nasledujúce operácie:

 • zlepšovanie a vývoj našich produktov a služieb;
 • priamy marketing zahŕňajúci ponuku našich produktov alebo služieb či priamo súvisiacich služieb a produktov (kedykoľvek je možné odhlásiť sa pomocou odkazu v zasielanej správe);
 • komunikácia s médiami (vrátane využitia kontaktov na zástupcov a zamestnancov médií);
 • prevencia a odhaľovanie trestnej činnosti;
 • určenie, obhajoba a vymáhanie právnych nárokov a pohľadávok;
 • ochrana majetku a osôb vrátane sledovania priebehu prepravy a monitorovania skladov a dep pomocou kamerových záznamov;
 • vyhodnocovanie a zlepšovanie našej obchodnej činnosti (hodnotenie kvality služieb, reklamácií, využitia kapacít, distribučných kanálov, zloženia zákazníckeho portfólia, účinnosti propagácie atď.);
 • interné funkcie nevyhnutné na našu činnosť, a to aj na úrovni skupiny podnikov, do ktorej patríme (audit, kontrola, prevádzka IT, účtovné a daňové evidencie, administratíva atď.).


Údaje budú v obmedzenom rozsahu tiež spracované našim systémom myRaben, ako súčasť centrálnej databázy adresátov, vzhľadom na náš oprávnený záujem, ktorým je konsolidácia prepráv adresovaných jednému adresátovi.

Z dôvodu ochrany záujmov môžeme nahrávať aj niektoré naše vzájomné telefónne hovory, aby sme vždy presne vedeli, o čom sme spolu hovorili. Hovory môžeme taktiež následne vyhodnocovať tak, aby sme nabudúce čo najlepšie vyhoveli vašim požiadavkám, prianiam a potrebám. Môžeme sa s vami tiež spojiť a overiť, či ste boli s našimi službami spokojní. O dôvodoch a podmienkach nahrávania, pokiaľ k nemu dochádza, budete informovaný vždy pred uskutočnením hovoru.

Proti spracovaniu založenému na oprávnených záujmoch je možné podať námietku, ktorú preskúmame a vyhodnotíme, či dané spracovanie spĺňa požiadavky predpisov. Viac o svojich právach nájdete ďalej v tomto dokumente.


iii. Spracovanie osobných údajov na základe právnych predpisov

Právne predpisy nám v niektorých prípadoch ukladajú povinnosť spracovávať vaše osobné údaje. Ide najmä o spracovania za účelom:

a. uchovania a archivácie údajov podľa zákonných požiadaviek (účtovné a daňové predpisy, archivovanie a pod.),

b. plnenia ďalších právnych povinností (napr. pri spracovaní informácií v daňovej, účtovnej alebo inej administratívnej oblasti),

c. plnenia povinností podľa sektorových predpisov (zákon o cestnej preprave vrátane všetkých sprievodných predpisov, predpisy EÚ a medzinárodne zmluvy týkajúce sa prepravy - prehľad predpisov nájdete na stránkach ministerstva dopravy).


iv. Spracovanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby

V niektorých prípadoch sa vyžaduje na spracovanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Podrobnosti o účele a ďalších podmienkach spracovania sú uvádzané priamo v súhlase. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať. Na predchádzajúce spracovanie však nemá odvolanie súhlasu vplyv.

Napríklad, v prípade súťaží na sociálnych sieťach zahŕňajúcich zaslanie fotografií budete požiadaný o súhlas, respektíve v súlade s podmienkami súťaže nám nahraním fotografií udelíte súhlas na ich použitie.

v. Spracovanie údajov návštevníkov webových stránok

Pri používaní našich webových stránok zabezpečujeme, aby zber a spracovanie informácií o používateľoch bolo obmedzené na minimum potrebné pre poskytovanie služieb webu na zodpovedajúcej úrovni. Pri každej návšteve webu náš systém automaticky zhromažďuje dáta a informácie z počítačového systému počítača, na ktorom je stránka otváraná. V takom prípade sú získané nasledujúce údaje:

a. informácie o type a verzii prehliadača,

b. operačný systém používateľa,

c. IP adresa používateľa,

d. dátum a čas volania stránky,

e. webové stránky, z ktorých používateľ prišiel na náš web (tzv. referrer),

f. webové stránky, ktoré boli vyvolané systémom používateľa prostredníctvom našich webových stránok.


Dáta sa tiež ukladajú do protokolov (logov) nášho systému. Tieto údaje nie sú spojené s inými osobnými údajmi používateľa. Údaje nie je možné použiť na identifikáciu konkrétnej osoby, pretože IP adresa je maskovaná. Údaje sa tiež zaznamenávajú a spracovávajú v protokoloch na analýzu chýb a na štatistické účely.

Dočasné uloženie IP adresy systémom je nevyhnutné na sprístupnenie webovej stránky počítaču používateľa. Na tento účel musí byť po dobu relácie uložená IP adresa používateľa
(v zamaskovanej podobe, čo znamená, že sú zaznamenané iba prvé tri čísla danej IP adresy [napríklad 123.45.67.xxx]). Ukladanie súborov denníka má zabezpečiť funkčnosť webu. Okrem toho sa údaje používajú na optimalizáciu webových stránok a zaistenie bezpečnosti našich informačných systémov. Analýza dát pre marketingové účely preto neprebieha.


Použitie cookies

V obmedzenej miere môžeme osobné údaje zhromažďovať automaticky, a to prostredníctvom súborov cookies umiestnených na našich webových stránkach. Cookie je malý súbor obsahujúci informačné údaje zaznamenané a uložené v počítači, tablete alebo smartfóne použitom pre prístup na webové stránky. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webu, odkiaľ pochádzajú, dobu ich uloženia v zariadení a ich jedinečné číslo.

Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

 • prispôsobenie webových stránok preferenciám používateľov a optimalizácia používania webových stránok;
 • prispôsobenie obsahu zobrazeného pre konkrétneho používateľa služby;
 • vytváranie štatistík, ktoré vysvetľujú, ako používatelia používajú internetové služby, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
 • optimalizáciu reklamnej a marketingovej ponuky pre konkrétneho používateľa webových stránok.


Existujú tri hlavné typy súborov cookie: „relačné“, „trvalé“ a súbory cookie tretích strán.

Relačné cookies sú dočasné súbory uložené v počítači, tablete alebo smartfóne používateľa až do odhlásenia, opustenia stránky alebo zatvorenia webového prehliadača a používajú sa na ponúkanie služieb, ktoré vyžadujú overenie na konkrétnom webe.

Trvalé súbory cookie sa ukladajú v počítači, tablete alebo smartfóne na dobu definovanú
v parametroch súboru cookie alebo do ich zmazania používateľom, a slúžia na zapamätanie si nastavení zvolených používateľom a na prispôsobenie obsahu.

Súbory cookie tretej strany umožňujú zhromažďovať informácie o tom, ako sa webové stránky používajú, a doručovať používateľom reklamný obsah, ktorý je optimálne prispôsobený ich záujmom.

Cookies používané na našich webových stránkach: 

Názov

Použitie

Exspirácia

Prístup

Typ

_ga

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa web.

2 roky

Raben

Štatistické

_gat

Používa Google Analytics na riadenie rýchlosti požiadaviek.

1 deň

Raben

Štatistické

_gid

Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa web.

1 deň

Raben

Štatistické

_fbp

Používa Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako je aukcia v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 mesiace

Facebook

Marketing

ads/ga-audiences

Tento súbor cookie sa používa na odosielanie údajov do Google Analytics o zariadení a chovaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi.

Relácia

Google

Marketing

fr

Používa Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako sú aukcie v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

3 mesiace

Facebook

Marketing

IDE

Tento súbor cookie sa používa na odosielanie údajov do Google Doubleclick o zariadení a chovaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi.

1 rok

Doubleclick

Marketing

pagead/1p-conversion/#

Sledovanie súborov cookie za účelom cielenej reklamy

Relácia

Google

Marketing

pagead/1p-user-list#

Tento súbor cookie sa používa na odosielanie údajov do Google Analytics o zariadení a chovaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi.

Relácia

Google

Marketing

test_cookie

Slúži na vykonanie kontroly, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.

1 deň

Doubleclick

Marketing

tr

Používa Facebook na poskytovanie radu reklamných produktov, ako je aukcia v reálnom čase od inzerentov tretích strán.

Relácia

Facebook

Marketing

i18n_redirected

Presmerovanie stránok

1 rok

Raben

Funkčné

 

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie sú šifrované, aby sa zabránilo prístupu nežiaducich a neoprávnených osôb. Zhromažďujú sa len za účelom vykonávania špecifických funkcií pre používateľov.

Väčšina webových prehliadačov obsahuje nastavenia, ktoré umožňujú východiskové voľby použitia cookies. Ak nesúhlasíte so sledovaním svojej aktivity na webových stránkach, kedykoľvek môžete používanie cookies vo vašom webovom prehliadači zakázať. Ďalej máte právo a možnosť zvoliť také nastavenie vo vašom webovom prehliadači, ktoré automaticky zablokuje služby cookie.

Používanie našich webových stránok bez použitia cookies je možné, avšak v jednotlivých prípadoch sa môžu pri používaní objaviť určité obmedzenia funkčnosti webových stránok.

Podrobné informácie o možnostiach a metódach podpory súborov cookie sú k dispozícii v nastavení internetových prehliadačov.

 

Aby sme mohli analyzovať správanie používateľov, používame Google Analytics, webový analytický a reportovací softvér od spoločnosti Google Inc. („Google“). Pred analýzou správania používateľov na webe sme však požiadali spoločnosť Google o anonymizáciu vašej IP adresy. Do programového kódu Google Analytics sme zaviedli určité riadky.

Google Analytics používa súbory cookie uložené vo vašom počítači, aby bolo možné analyzovať, ako používate web. Súbory cookie používané službou Google Analytics môžu byť relačné alebo trvalé súbory, ktorých platnosť však obvykle vyprší najneskôr po dvoch rokoch. Informácie zhromaždené súbormi cookie o vašom používaní webových stránok sa zvyčajne odosielajú na servery Google v USA a tam sa ukladajú.

Pretože sme požiadali o anonymizáciu IP adries, vaša IP adresa je pred odoslaním na server Google v USA zamaskovaná. Vaša nezamaskovaná IP adresa môže byť zaslaná na server Google v USA, kde je následne zamaskovaná, iba za výnimočných okolností mimo našu kontrolu. Na základe našich pokynov Google použije uvedené informácie na vyhodnotenie toho, ako je náš web používaný, generovanie správ o činnosti webu a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webu a internetu. Vaša IP adresa poskytnutá vaším webovým prehliadačom službe Google Analytics nie je v žiadnom prípade spojená s inými údajmi Google.

Radi by sme vás upozornili, že môžete zabrániť spoločnosti Google zaznamenávať a spracúvať údaje zo súborov cookie (Google) týkajúce sa používania vášho webu (vrátane vašej IP adresy), ako aj zabrániť v spracovaní takýchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím
a nainštalovaním špeciálneho prídavného modulu prehliadača – je dostupný na adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout.


vi. Spracovanie údajov z pluginov a stránok na sociálnych sieťach

Na webových stránkach www.raben-group.com používame sociálne pluginy („pluginy“) Facebook, ktoré sú majetkom spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú označené logom Facebooku a nápisom „Facebook Social Plug-in“. Zoznam našich pluginov pre Facebook a ich obrázkov je k dispozícii tu: developers.facebook.com/plugins. Ak otvoríte jednu z našich stránok, ktorá obsahuje plugin, váš prehliadač sa automaticky pripojí k serverom Facebooku. Zároveň sú na Facebook zasielané osobné údaje (aktuálne ide o IP, dátum a čas, prehliadaný web/názov prehliadanej adresy URL a ID cookie). Podľa našich znalostí prebieha spracovanie dát v USA. Facebook môže tieto údaje kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré o vašej osobe majú. Ako správca webovej stránky však nemáme žiadne vedomosti o presnom priebehu spracovania vašich údajov Facebookom. Ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Facebook nájdete v ustanoveniach Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/.

Spoločne s Facebookom sme spoločnými správcami údajov používateľov, ktorí sú fanúšikmi našich stránok na https://www.facebook.com/:

https://facebook.com/rabenlogisticsslovakia

Raben Group má tiež profily na portáloch Instagram, YouTube a LinkedIn (podrobné informácie nájdete na https://www.raben-group.com/privacy-policy).

Vzhľadom na vyššie uvedené môžu spoločnosti skupiny Raben Group, ako správcovia fanpages, získavať anonymné štatistické údaje o osobách navštevujúcich webové stránky. Tieto údaje sa zhromažďujú vďaka súborom cookie, z ktorých každý obsahuje jedinečný používateľský kód (ukladá ich prevádzkovateľ stránok na pevný disk počítača alebo na akýkoľvek iný dátový nosič ľudí navštevujúcich fanpage). Používateľský kód, ktorý je možné prepojiť s dátami používateľov registrovaných na konkrétnom portáli, sa stiahne a spracuje pri otvorení fanpage. Ide o dáta, ktoré nie sú spojené s konkrétnymi jednotlivcami, a ktoré môže prevádzkovateľ portálu na základe našej žiadosti spracovať ako:

 • demografické údaje (vrátane trendov veku, pohlavia, rodinného stavu a profesijného stavu),
 • informácie o životnom štýle a záujmoch,
 • geografické dáta, ktoré umožňujú určiť, kde usporiadať špeciálne propagačné ponuky alebo akcie, ako najlepšie zacieliť ponuku.


Zároveň môžu byť údaje osôb, ktoré si obľúbili fanpage/kanál, spracované v neanonymizovanej podobe v prípade:

 • Komunikácie so spoločnosťou Raben Group prostredníctvom daného portálu (táto možnosť sa nevzťahuje na portál LinkedIn),
 • Komentovania príspevkov zdieľaných na fanpage/kanálu,
 • Účasť v rôznych propagačných kampaniach, súťažiach – v tomto prípade bude spracovanie prebiehať na základe výslovného súhlasu používateľa (táto možnosť sa nevzťahuje na portál LinkedIn).


Za žiadnych okolností nebudú údaje osôb, ktoré sú fanúšikmi stránok spoločnosti Raben Group a konkrétnej spoločnosti Raben Group, použité na iný účel, ako na účel, na ktorý boli poskytnuté. Ich spracovanie bude prebiehať výhradne na konkrétnom portáli a v súlade so všeobecnými podmienkami používania portálu.

Osobné údaje osôb, ktoré navštívia naše stránky, spracúvame na základe oprávneného záujmu správcu údajov, alebo na základe súhlasu, ak sme vás o súhlas požiadali.

Chceme, aby naša fanpage bola miestom na výmenu názorov a skúseností, kde budú používatelia schopní komunikovať pri zachovaní princípov dobrých mravov a vzájomného rešpektu. Rešpektujte preto, prosím, nasledujúce pravidlá:

a. Netolerujeme nenávistné prejavy alebo obsah rasistickej, homofóbnej, sexistickej, pornografickej, vulgárnej povahy, obsah urážajúci iné náboženstvá, vierovyznania alebo národy.

b. Netolerujeme porušovanie zákona, konanie v rozpore s platnými zákonmi, v rozpore
s právami tretích strán vrátane autorských práv a práv duševného vlastníctva.

c. Osobitnú pozornosť venujte informáciám zverejneným v komentároch k príspevkom. Fanpage je verejné miesto, a preto poskytovanie údajov, ako je rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, telefónne číslo alebo autorizačné údaje (prihlasovacie meno, heslo), môže mať negatívne dôsledky pre používateľov, ktorí tento typ informácií zverejnia.


Vyhradzujeme si právo zmazať alebo skryť záznamy, ktoré porušujú vyššie uvedené pravidlá.


2. Aké údaje spracovávame?

Spracúvame najmä údaje, ktoré potrebujeme na vypracovanie ponuky a poskytnutie našich služieb (uzavretie zmluvy o preprave a jej plnenie). Pôjde teda, zjednodušene povedané, o všetky údaje, ktoré sú uvedené v zmluvách alebo iných podobných formulároch, alebo ktoré sme si odovzdali na tieto účely ústne či inou dohodnutou formou. Tam, kde je to z hľadiska vlastností služby nevyhnutné, sa môže spracovanie týkať aj ďalších osôb (príjemcovia zásielky, objednávatelia a odosielatelia prepravy, zamestnanci, vodiči a pod.)

Niekedy budeme vaše údaje spájať s ďalšími informáciami alebo vytvárať údaje nové, ktoré z daných informácií vyplývajú alebo s nimi súvisia. To je dôležité hlavne pre určovanie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ochranu našich či vašich záujmov alebo dodržiavanie našich zákonných povinností (napríklad zlepšovanie a vývoj produktov, služieb a obchodnej činnosti, vymáhanie pohľadávok alebo odhaľovanie podvodov).

Najčastejšie budeme spracovávať vaše identifikačné údaje (názov spoločnosti, meno, pracovná pozícia), opisné a kontaktné údaje (najmä pre zadanie prepravy a doručenia), údaje týkajúce sa služieb alebo produktov (napríklad doklady týkajúce sa zásielok, vrátane typu alebo obsahu zásielky), finančné údaje (napríklad na vykonanie platieb), údaje potrebné k vybaveniu vašich sťažností a ďalšie údaje, ktoré nám oznámite, alebo ktoré zistíme v priebehu poskytovania služieb, vrátane údajov, ktoré v súvislosti s našimi záväzkami vytvoríme spracovaním údajov takto získaných. V prípade, že využívate niektorú z našich webových služieb, spracúvame aj údaje z tejto služby.

Žiadame vás, aby ste neposkytovali informácie o osobitných kategóriách osobných údajov (napríklad informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženských či filozofických presvedčeniach alebo členstve v odboroch, údaje týkajúce sa zdravotného stavu, genetické údaje, biometrické údaje, citlivé osobné údaje alebo informácie týkajúce sa trestných záležitostí). Ak takéto informácie z akéhokoľvek dôvodu poskytnete, bude to znamenať váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a používaním týchto údajov našou spoločnosťou tak, ako je uvedené v tomto dokumente alebo v mieste, kde boli údaje zverejnené.


Kamerové záznamy

Naše obchodné a pracovné priestory môžu byť monitorované kamerami so záznamom, ktorý uchovávame po obmedzenú dobu z dôvodu ochrany majetku, zdravia osôb a našich práv (napríklad pre dokumentáciu poškodenia majetku alebo tovaru). Konkrétne priestory sú vždy označené príslušnou informačnou tabuľou, ktorá obsahuje základné informácie o správcovi, podmienkach a dobe spracovania a ďalej odkaz na možnosť získania podrobných informácií.3. Odkiaľ údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

a. priamo od vás pri uzatváraní a plnení zmluvy;

b. z vlastnej činnosti (najmä informácie týkajúce sa služieb, ktoré ste si objednali);

c. od iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy, ak tak stanovia právne predpisy alebo ak na to poskytnete súhlas;

d. z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo internetových stránok (napr. insolventný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.).4. Komu môžeme údaje odovzdať?

Okrem nás, našich zamestnancov a osôb, ktoré sú pre nás činné, môžu osobné údaje spracovávať aj naši zmluvný sprostredkovatelia alebo prevádzkovatelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečení našich služieb. Ide najmä o:

 • externých partnerov (dopravcov), ktorí zabezpečujú a vykonávajú prepravu tovaru;
 • spoločnosti skupiny Raben Group N.V. najmä za účelom zabezpečenia spoločných interných funkcií;
 • poskytovateľov IT technológií na spracovanie osobných údajov (aplikácie na komunikáciu a správu e-mailu, klientského portfólia a na riadenie klientskych vzťahov, správu objednávok a riadenie prepravy);
 • dodávateľov služieb nevyhnutných na prevádzku (napr. administratívne a kancelárske služby);
 • poskytovateľov špecializovaných služieb (právnych, konzultačných, finančných, audítorských, HR a pod.);
 • obchodných zástupcov alebo sprostredkovateľov.

Raben Group vymenovala spoločnosť Raben Management Services sp. z o. za svoje centrum zdieľaných služieb, ktoré spravuje personálne a mzdové procesy, marketingové procesy (vrátane správy databázy novinárov spolupracujúcich so spoločnosťou Raben Group a firemné účty na sociálnych sieťach), IT (vrátane IT systémov, kde sa zhromažďujú osobné údaje, dodávateľov, vodičov, príjemcov a pod.), bezpečnostné incidenty a tiež koordinuje procesy náboru zamestnancov a analýzy rizík pre všetky ostatné spoločnosti. Spoločnosť tiež prevádzkuje webovú stránku www.raben-group.com, a preto koordinuje spracovanie osobných údajov zasielaných prostredníctvom formulárov dostupných na tejto webovej stránke (napr. kontaktný formulár, spravodaj Raben Group).

Za účelom efektívneho výkonu našej činnosti, zdieľania nákladov a infraštruktúry môžeme zároveň spolupracovať s ďalšími dopravcami zo skupiny Raben Group a odovzdávať im potrebné údaje pre vykonanie objednaných služieb.


Ďalší príjemcovia

V prípade, že sa u nás niečo zmení a prevádzali by sme našu obchodnú alebo inú činnosť ako celok alebo aj jej časť na inú osobu, potom by súčasťou takéhoto prevodu boli aj osobné údaje, ktoré sa tejto činnosti týkajú. Rovnako by to bolo aj v prípade, ak by sme boli nútení takéto zmeny vykonať v súlade s právnymi predpismi.

V rámci oprávneného spracovania môžeme osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám (napr. výmena informácií za účelom prevencie podvodov a pod.). K osobným údajom môžu získať prístup aj ďalšie tretie strany (napríklad polícia a iné orgány verejnej moci), ak k tomu majú zákonom stanovený dôvod.


Mlčanlivosť

Všetky osoby, ktoré s nami spolupracujú, a ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvných povinností, sú viazané mlčanlivosťou a dodržiavajú dostatočné štandardy na zaistenie bezpečnosti vašich údajov.5. Kedy môžeme údaje odovzdať do zahraničia?

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané na spracovanie v rámci EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. spoločnostiam skupiny Raben Group N.V., poskytovateľom IT technológií alebo ďalším spracovateľom a správcom). Ak by bolo nevyhnutné osobné údaje odovzdávať aj do krajín mimo EÚ/EHP (napr. pri preprave mimo EÚ), vždy tak vykonáme až po zaistení zodpovedajúcej úrovne bezpečnosti a doložení záruk, že sa bude s týmito údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi. Týmito zárukami sú predovšetkým tzv. štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Na vašu žiadosť vám poskytneme konkrétne informácie o odovzdaní, vrátane obsahu týchto štandardných zmluvných doložiek. Kontakty pre zasielanie žiadostí sú uvedené v hlavičke tohto dokumentu.

Špecifickým prípadom sú situácie, kedy sú osobné údaje odovzdané do tretej krajiny v súvislosti s poskytovaním služby medzinárodnej prepravy tovaru mimo EHP zahraničným prepravcom z krajín mimo EHP. Prenos údajov do tretej krajiny sa uskutoční podľa článku 49 ods. 1 písm. b) alebo c) GDPR, t.j. ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonávanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby, alebo je prenos nevyhnutný na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou.6. Ako dlho u nás uchovávame údaje?

Doba uchovania a archivácie osobných údajov závisí od viacerých faktorov, ktoré sa uplatnia podľa konkrétnej situácie, v ktorej sa osobné údaje spracovávajú. Najčastejšie sa osobné údaje spracovávajú po dobu trvania a plnenia zmluvných alebo aj mimozmluvných záväzkov (pre zjednodušenie ďalej len zmluva). Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracovávajú z dôvodu ochrany našich alebo vašich práv a záujmov (prípadne záujmov tretích osôb), a to po dobu nevyhnutne potrebnú na ich zabezpečenie alebo výkon. Táto doba je primárne určená podľa (objektívnych) premlčacích lehôt stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Lehoty sa môžu líšiť podľa druhu záväzku alebo práva, ktorého sa údaje týkajú. V prípade niektorých dokumentov sme povinní údaje, ktoré sú v nich obsiahnuté, uchovávať v lehotách určených podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä v oblasti cestnej dopravy, účtovníctva, daní, pracovnoprávnej oblasti alebo archívnictva, podľa osobitného zákona).

V prípade udelenia súhlasu prebieha spracovanie do odvolania súhlasu, ak nie je priamo v súhlase uvedené inak. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a tým spracovanie ukončiť.7. Aké máte práva?

Vo vzťahu k spracovaniu vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúce práva:
 

Právo na informácie

Máte právo na doručenie informácií pred spracovaním aj počas spracovania, na základe vašej žiadosti. Na vašu žiadosť vám oznámime, či vaše osobné údaje spracovávame, a ďalej, ak o to požiadate, informácie o účeloch, kategóriách údajov, príjemcoch (kategóriách), dobe uchovávania (kritériách), vašich právach, vrátane možnosti obrátiť sa na dozorný úrad, zdrojoch údajov (pokiaľ nepochádzajú od vás), prípadne o automatizovanom individuálnom rozhodovaní a odovzdávaní do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (vhodných zárukách).

Právo na prístup

Okrem informácií o spracovaní máte právo na kópiu údajov, ktoré sa o vás spracovávajú.

Právo na opravu

Prevádzkovateľ by mal spracovávať presné údaje, pri zistení nesprávnosti údajov máte právo na opravu.

Právo na výmaz
(„byť zabudnutý“)

Máte právo na vymazanie svojich údajov, ale len vtedy ak neexistuje iný, právom uznaný dôvod pre spracovanie, ktorý správca môže použiť (vrátane ochrany svojich oprávnených záujmov a práv).

Právo na prenosnosť

Máte právo na doručenie spracovávaných údajov, ktoré sa spracovávajú na základe súhlasu alebo na základe uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, a ktoré ste sami poskytli alebo ktoré priamo vyplývajú z vašej činnosti, v strojovo čitateľnom formáte. Platí len pre automatizovane spracované údaje.

Právo vzniesť námietku

Vzťahuje sa na prípady spracovania z dôvodu verejného záujmu, ktorý správca zastáva, alebo jeho vlastného oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu. Máte právo vzniesť námietku proti takému spracovaniu a správca má povinnosť takéto spracovanie posúdiť z hľadiska splnenia všetkých pravidiel podľa predpisov. V prípade priameho marketingu sa takéto spracovanie po vznesení námietky vždy zastaví.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípade spracovania založenom na vašom súhlase môžete súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu gdpr.sk@raben-group.com.

Právo na obmedzenie

Máte právo na obmedzenie spracovania svojich údajov, ak

- popierate presnosť údajov, a to do doby, kým prevádzkovateľ presnosť overí

- údaje nie sú potrebné na účely spracovania, no požadujete ich spracovanie na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

- ste vzniesli námietku proti spracovaniu, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

- bolo spracovanie údajov protiprávne a namiesto výmazu údajov požadujete iba obmedzenie ich spracovania.

Právo obrátiť sa na dozor, súd

Môžete sa obrátiť na dozorný úrad (Úrad na ochranu osobných údajov - dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo súd.


Nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie.


Ako môžete uplatniť svoje práva?

Vaše žiadosti týkajúce sa spracovania osobných údajov vybavujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia takejto žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ak sa tak stane, do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vás budeme o takomto predĺžení informovať s uvedením dôvodov na takýto odklad.


Kontakt pre žiadosti a otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov: gdpr.sk@raben-group.com8. Čo ak sa niečo zmení?


Túto informáciu budeme pravidelne aktualizovať a bude vždy dostupná na našom webe. Ak by došlo k zásadnej zmene v spracovaní osobných údajov, budeme vás o tom informovať priamo.Verzia platná od 1.12.2020