Raben logo
csm_BCM_1403f92adb.jpg your-partner-in-logistics

Riadenie kontinuity prevádzky (BCM)

Bezpečnosť máme v našej DNA

Comprehensive process management

Pravidelné kontroly systému

daily_conections_copy_icon.svg

Kontinuita prevádzky

Dedicated customer services

Rýchle a transparentné informácie

Flexibility with variable volumes

Overené postupy v krízových situáciách

  • Comprehensive process management

    Pravidelné kontroly systému

Item 1 of 4
Rabenovi zamestnanci v kancelárii

Riadenie rizík a riadenie kontinuity prevádzky


Bez ohľadu na oblasť podnikania je každá organizácia vystavená riziku udalostí, ktoré môžu viesť k stratám alebo dokonca k prerušeniu činnosti.

Každý podnik sa taktiež môže ocitnúť v krízovej situácii spôsobenej rôznymi vnútornými (zamestnanci, prevádzkové procesy) alebo vonkajšími faktormi (dodávatelia, zákazníci, konkurencia, náhodné udalosti).

Sme na takéto situácie pripravení, pretože sa neochvejne riadime mottom: Dúfaj v to najlepšie, ale priprav sa na to najhoršie.

Podanie ruky ako znak partnerstva

Riadenie rizík podniku (ERM)

Zaviedli sme komplexný systém riadenia rizík podniku (Enterprise Risk Management), ktorého hlavnými cieľmi sú:

  • ochrana zdravia a života ľudí,
  • ochrana majetku a prevádzkyschopnosti skupiny,
  • ochrana záujmov všetkých zainteresovaných strán (napr. našich zákazníkov),
  • ochrana dobrého mena.


V rámci systému riadenia rizík podniku sme vyvinuli metodológiu identifikácie a vyhodnotenia príležitostí a rizík, definovali pravdepodobnosť výskytu a možných následkov konkrétnych udalostí na úrovni skupiny a jednotlivých spoločností. Priebežne identifikujeme, popisujeme a hodnotíme riziká a takisto zavádzame kontrolné mechanizmy. Pravidelnými kontrolami zaisťujeme správnu funkčnosť systému.

Riadenie kontinuity činností

Riadenie kontinuity prevádzky (BCM)

Systém riadenia kontinuity prevádzky organizácie (Business Continuity Management) spája všetko v jeden celok. Je navrhnutý tak, aby zabezpečil fungovanie organizácie a poskytovanie zákazníckeho servisu aj v prípade akýchkoľvek prerušení.

Vytvorili sme a zaviedli politiku skupiny obsahujúcu podrobné plány a zodpovednosti za jednotlivé prvky systému. Krízové scenáre sú pravidelne testované aspoň raz ročne, čo nám umožňuje ďalej zlepšovať systém. Okrem toho, v záujme zabezpečenia účinnej údržby procesov sa celá dokumentácia stala súčasťou integrovaných systémov riadenia, ktoré podliehajú pravidelným kontrolám a auditom.

Pracujeme nad rámec našich povinností, aby sme zabezpečili, že náhodné udalosti a vonkajšie faktory nebudú mať na naše služby nepriaznivý vplyv.