Ochrana osobných údajov

tlač | Stiahnuť ako PDF

Zásady ochrany osobných údajov v Raben Group

Raben Group

Pre správny výklad a pochopenie týchto zásad sa pod názvom Raben Group rozumie:

1)  spoločnosť Raben Group N. V. so sídlom v Oss, Holandsko, Raben Group Intellectual Properties B. V. so sídlom v Oss, Holandsko, či Cougar Investments Holding B. V. so sídlom v Oss, Holandsko a

2)  každá spoločnosť – tak v Poľsku, ako aj v zahraničí – voči ktorej majú spoločnosti Raben Group N. V., Raben Group Intellectual Properties B. V. či Cougar Investments Holding B. V. (samostatne či spoločne) postavenie ovládajúcej osoby v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Na účely správneho výkladu týchto zásad sú spoločnosťami v rámci Raben Group takisto tie spoločnosti, ktoré budú zriadené v budúcnosti a ktoré splnia aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok 1) a 2).  

Informačná bezpečnost

Raben Group je spoľahlivým partnerom pre stredné a veľké podniky, ktoré sa rozhodli outsourcovať svoje logistické služby. Keďže sme zodpovednou organizáciou, uvedomujeme si, že informácie majú špecifickú hodnotu a tvoria zdroj, ktorý je nutné riadne chrániť.

Nižšie si vás dovoľujeme informovať o údajoch, ich rozsahu a účele, kvôli ktorému sa zbierajú, spracovávajú a používajú, keď navštívite naše internetové stránky.  

Pri zbere, spracovaní a použití osobných údajov sa striktne riadime Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 30. apríla 2013 v platnom znení (konsolidovaný text zákona sa nachádza v zbierke zákonov pod číslom 122/2013 v platnom znení) a ďalšími platnými a záväznými ustanoveniami.

Administrátorom internetových stránok www.raben-group.com a administrátorom osobných údajov, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok zhromažďované, je spoločnosť Raben Management Services sp. z o.o. so sídlom v Robakowo (ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki).

IP adresy

IP adresu tvoria štyri čísla oddelené bodkou, kde každé číslo tvorí hodnota medzi 0 a 255 (napr. 123.45.67.89). V bežných prípadoch vám IP adresu automaticky pridelí váš poskytovateľ internetového pripojenia. Aby sa vám naša webová stránka zobrazila správne, stiahne si náš sever vašu IP adresu a uloží ju vo forme masky, čo znamená, že zaznamená a uloží iba prvé tri čísla (napr. 123.45.67.xxx). Bez ohľadu na to, či máte statickú, alebo dynamickú IP adresu, bráni vyššie uvedené opatrenie identifikácii konkrétnej osoby. Na účely analýzy chýb sa vaša maskovaná IP adresa zaznamená do našich sieťových protokolov (takzvaných denníkových súborov) a analytický softvér od Google Analytics ju ďalej zaznamená na štatistické účely.  

Keďže sme spoločnosť, ktorá svoju obchodnú činnosť prevádzkuje na medzinárodnej scéne, chceme takisto vedieť, odkiaľ pochádzajú osoby, ktoré navštevujú naše webové stránky. Z tohto dôvodu je vaša IP adresa použitá na geolokáciu. Vďaka používaniu maskovaných IP adries je však celkom nemožné identifikovať konkrétnu osobu. Ak chcete získať viac informácií, použite, prosím, menu Pomocník vo vašom webovom prehľadávači.

Informácie o webovom prehľadávači

Okrem toho náš sieťový server zbiera údaje, ktoré poskytuje váš internetový prehľadávač, a niektoré z nich si zaznamenáva do denníkových súborov. Údaje obsahujú informácie o vašom operačnom systéme, internetovom prehľadávači, ktorý používate, názov zobrazovaných informácií, čas, kedy ste otvorili naše webové stránky, predchádzajúce webové stránky, ktoré ste navštívili (tzv. http referrer) a množstvo dodaných dát. Tieto údaje nie je možné použiť na identifikáciu konkrétnej osoby, pretože IP adresa je maskovaná. Tieto údaje sa takisto zaznamenávajú a sú spracované v denníkových súboroch, aby bolo možné analyzovať prípadné chyby a údaje štatisticky zaznamenať.

Cookies

Termín „cookie“, ktorý tu používame, označuje cookie súbory a ďalšie podobné nástroje opísané v smernici č. 2009/136/ES Európskeho parlamentu a Rady, o spracovaní osobných údajov a ochrane osobných dát (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), a v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Cookie je malý súbor, ktorý obsahuje informácie zaznamenané a uložené na počítači, tablete či smartfóne, ktoré sa používajú na prístup na internetové stránky. Cookies obvykle obsahujú názov stránky, odkiaľ pochádzajú, trvanie ich uloženia na zariadení a ich špecifické číslo.

Cookies sa používajú na tieto účely:

  •  Nastavenie webovej stránky podľa preferencií používateľa a optimalizácia používania internetových stránok
  • Personalizácia zobrazovaného obsahu pre daného používateľa služby
  • Štatistické účely, ktoré vysvetľujú, ako internetové služby využívajú používatelia, čo následne umožní vylepšenie ich usporiadania a obsahu
  • Udržanie používateľskej relácie (po prihlásení), čo umožňuje obídenie nutnosti opakovaného prihlasovania na každej podstránke služby
  • Optimalizácia reklamnej a marketingovej ponuky pre konkrétneho používateľa internetovej stránky

Druhy cookies

Existujú tri hlavné druhy cookies: „relačné cookies“, „trvalé (perzistentné) cookies“ a „cookies tretích strán“.

Relačné cookies sú dočasné súbory uložené na počítači, tablete či smartfóne používateľa, kým sa používateľ neodhlási z daných webových stránok, neodíde z nich alebo nezavrie webový prehľadávač. Používajú sa na ponuku služieb, ktoré vyžadujú verifikáciu v rámci danej internetovej stránky.  

Trvalé (perzistentné) cookies sú uložené v počítači, tablete či smartfóne v čase definovanom v parametroch týchto cookies alebo kým ich používateľ sám nezmaže. Používajú sa na zapamätanie nastavení, ktoré si používateľ zvolil, a na personalizáciu používateľského prostredia stránok.

Cookies tretích strán umožňujú zber informácií o tom, ako sa jednotlivé internetové stránky používajú, a na ponuku špecifického reklamného obsahu, ktorý bude upravený podľa záujmov užívateľov.

Cookies vs. osobné údaje

Osobné údaje zbierané prostredníctvom cookies sú kódované, čím je nežiaducim a nepovereným osobám zabránené v prístupe k nim. Zbierajú sa na jediný účel, ktorým je výkon určitých funkcií pre používateľov.

Úprava/zmazanie/deaktivácia cookies

Spoločnosť Raben Group poskytuje v súlade s platnou právnou úpravou EÚ používateľom svojich internetových stránok možnosť, aby používanie cookies odmietli. Pri prvom otvorení webových stránok Raben Group sa používateľovi zobrazí nižšie vyobrazená lišta a používateľ je vyzvaný na voľbu, či s použitím cookies súhlasí, alebo nie.  

Ak používateľ voľbu urobí, systém túto voľbu uloží a použije ako východiskovú pri každom ďalšom otvorení webových stránok Raben Group z predmetnej IP adresy, kde bola voľba urobená. Naše webové stránky môžete používať aj bez cookies, no v ojedinelých prípadoch môžete pri prezeraní webového obsahu zaznamenať určité obmedzenia funkcií. Ak voľbu použitia cookies neuskutočníte, budú cookies až do ich prípadného odmietnutia pri používaní stránok Raben Group aktivované.

Spoločnosť Raben Group ďalej informuje, že máte právo a možnosť zvoliť si také nastavenie vo vašom webovom prehľadávači, ktoré automaticky zablokuje služby cookies.

Detailné informácie o možnostiach a spôsoboch podpory cookies nájdete v nastavení internetových prehľadávačov.  

Google Analytics

Aby sme boli schopní analyzovať správanie používateľov, používame nástroj Google Analytics, softvér na webovú analýzu a hlásenia od spoločnosti Google Inc. (ďalej len ako Google). Ale požiadali sme spoločnosť Google, aby pred samotnou analýzou správania používateľov na našom webe „zanonymnila“ (odstránila identifikátory) IP adresy.  Do programového kódu Google Analytics sme vložili určité riadky.

Nástroj Google Analytics využíva cookies uložené na vašom počítači na analýzu toho, akým spôsobom používate naše webové stránky. Cookies pre Google Analytics môžu byť relačné či trvalé (perzistentné), ktoré po uplynutí obvykle maximálne dvoch rokov vypršia. Informácie, ktoré cookies zozbierajú o vašej aktivite na webových stránkach, sú zaslané na servery spoločnosti Google v USA a tam sú uložené.

Keďže sme Google požiadali, aby IP adresy celkom „zanonymnil“, je vaša IP adresa pred odoslaním na servery spoločnosti Google v USA skrátená na označenie členského štátu EÚ či Európskeho hospodárskeho priestoru. V ojedinelých prípadoch, ktoré nedokážeme ovplyvniť, môže byť vaša úplná IP adresa odoslaná na servery spoločnosti Google do USA a až tam skrátená. Spoločnosť Google bude na našu žiadosť používať vyššie uvedené informácie na vyhodnotenie toho, akým spôsobom sa naše webové stránky používajú, na generovanie správ o aktivite na našich stránkach a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu. Vaša IP adresa, ktorú váš webový prehľadávač poskytol Google Analytics, nie je nijako napojená na ostatné dáta Googlu.

Radi by sme zdôraznili, že vy sami môžete zabrániť tomu, aby Google zaznamenával a spracovával údaje z cookies (pre Google), ktoré sa týkajú vašej aktivity na našich webových stránkach (vrátane vašej IP adresy). Na tento účel si len musíte stiahnuť a nainštalovať špeciálny plug-in do prehľadávača, ktorý je k dispozícii na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Online aplikácie a formuláre

Naša internetová stránka ponúka rôzne možnosti, ako nás kontaktovať. Okrem kontaktných formulárov takisto používame aplikačné formuláre týkajúce sa zamestnania či spolupráce a informačné formuláre a objednávky pre odber nášho Spravodajcu. Na to, aby ste mohli uvedené formuláre použiť, je obvykle nutné poskytnúť nám vaše osobné údaje. Údaje, ktoré poskytnete v online formulári, sa zbierajú, spracovávajú a používajú výhradne v rámci a na účely spracovania vašej požiadavky a iba na základe vášho výslovného súhlasu.

Spravodajca

Ak ste súhlasili s odberom Spravodajcu a jeho zasielaním na vašu e-mailovú adresu, môžete tento svoj súhlas kedykoľvek stiahnuť a odhlásiť sa zo zoznamu odberateľov. Pre odhlásenie z odberu Spravodajcu kliknite na odkaz pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom vydaní Spravodajcu.

Používanie sociálnych plug-inov

Na internetovej stránke www.raben-group.com používame sociálne plug-iny (ďalej len ako plug-iny) sociálnej siete Facebook, ktorá je majetkom spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej len ako Facebook). Plug-iny sú vybavené logom Facebooku a označením „Facebook Social Plug-in“. Zoznam našich plug-inov pre Facebook a ich obrázkov nájdete tu: developers.facebook.com/plugins. Ak otvoríte niektorú z našich stránok, ktorá obsahuje plug-in, váš prehľadávač sa automaticky spojí so servermi Facebooku. Zároveň dôjde k odoslaniu osobných údajov na Facebook (v súčasnosti ide o IP adresu, dátum a čas, zobrazenú webovú stránku/názov zobrazenej URL a ID cookie). Podľa toho, čo vieme, sa dáta spracovávajú v USA. Facebook môže tieto dáta kombinovať s ďalšími informáciami, ktoré vlastní o vašej osobe. Ako administrátor internetových stránok presný proces spracovávania vašich dát zo strany Facebooku nepoznáme. Pre viac informácií týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Facebook si, prosím, prečítajte ustanovenie Zásad používania dát na http://www.facebook.com/about/privacy/.

Tlačidlo Google +1

Vďaka tlačidlu Google +1 dostávajú klienti personalizované informácie z Googlu a od jeho partnerov. Google ukladá všetky údaje, ktoré klient definuje ako +1, a ďalej všetky informácie o webových stránkach, ktoré klient navštívi prostredníctvom tlačidla +1. Údaje +1 je možné zobraziť spolu s menom klientskeho profilu a ich obrázkom v službách Google, t. j. vo výsledkoch hľadania a na profile Google a ďalej na iných miestach na webe či v internetových oznámeniach.

Google zaznamenáva informácie o aktivitách +1 a využíva ich na zdokonalenie svojich služieb. Ak chce klient použiť tlačidlo Google +1, musí mať globálne prístupný verejný profil na Googli, ktorý obsahuje minimálne názov vybraný pre tento profil. Toto meno potom používajú všetky služby Googlu. V niektorých prípadoch môže toto meno nahradiť iné používané na spoluzdieľanie obsahu prostredníctvom účtu na Googli. Používatelia, ktorí poznajú e-mailovú adresu konkrétnej osoby alebo ktorí vlastnia ďalšie informácie, ktoré umožňujú jej identifikáciu, môžu získať informácie o identite konkrétneho profilu na Googli.

Okrem účelov uvedených vyššie sa údaje, ktoré klient o sebe poskytne, používajú v súlade so záväznými Zásadami ochrany súkromia spoločnosti Google. Spoločnosť Google vydáva celkovú štatistiku +1 aktivít používateľov a poskytuje ju používateľom a partnerom, ako sú vydavatelia, zadávatelia reklamy či prevádzkovatelia súvisiacich internetových stránok.  Viac informácií o Google +1 nájdete na: http://www.google.com/+/policy/content.html

Funkcia Twittera

Webové stránky www.raben-group.com sú takisto napojené na funkcie služby Twitter. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Spojené štáty americké. V dôsledku používania Twittera a funkcie re-tweet môžu byť vami navštívené stránky pripojené k vášmu účtu na Twitteri a takto sprístupnené ostatným používateľom. Zároveň sú tieto údaje odoslané službe Twitter.

Majte, prosím, na pamäti, že prevádzkovateľ webových stránok www.raben-group.com, Raben Management Services sp. z o.o., nemá informácie o tom, čo odoslané údaje obsahujú a ako ich Twitter využíva. Detailné informácie o tejto téme nájdete v Zásadách ochrany súkromia spoločnosti Twitter na http://twitter.com/privacy. Nastavenie ochrany súkromia na Twitteri je možné meniť v nastavení účtu na: http://twitter.com/account/settings.

Fotografie

Fotografie a obrázky uverejnené na webových stránkach sú majetkom Raben Group alebo pochádzajú z fotobánk, ako je Fotolia, Thinkphoto, Dreamstime, Getty Image, http://www.sxc.hu, alebo boli kúpené od agentúr ako webový obsah. Tu nájdete detailné informácie.

 

Dodatočné informácie o elektronickej korešpondencii

Ak si prajete napísať nám e-mail, majte, prosím, na pamäti, že nešifrované e-mailové správy zasielané prostredníctvom internetu nie sú dostatočne chránené proti prístupu tretích strán.   

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vyhlásenia o informačnej bezpečnosti či týkajúce sa Raben Group, môžete nás kontaktovať telefonicky či e-mailom.

Raben Management Services sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1
62-023 Robakowo k/Poznania

Telefón: +49 (0) 40-60 60 60
Fax: +49 (0) 40-60 60 6-6230
e-mail: HeadOffice.Info@raben-group.com