Raben logo
csm_IT_44a54ea0fd.jpg

Zmena bankového účtu

2022.02.01

for English and German please scroll down


Vážení obchodní partneri,

dovoľte, aby sme Vás informovali o zmene bankového účtu našej spoločnosti Raben Logistics Slovakia s.r.o., IČ: 35704390. Bankový účet vedený v Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava bude k 31. 3. 2022 zrušený.

Od 1. 4. 2022 používajte výhradne náš nový bankový účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava.

Bankový účet môžete používať od 1.2.2022.
 

Nový účet:

Číslo účtu: 1251622001/1111

IBAN: SK3011110000001251622001

SWIFT/BIC: UNCRSKBX
 

Žiadame o zasielanie všetkých platieb odo dňa doručenia tohto listu na vyššie uvedený účet vedený v UniCredit Bank Slovakia a Slovakia, a.s. Nový bankový účet bude uvádzaný na vystavených faktúrach. Účet je zaregistrovaný a zverejnený.

V prípade potreby bližších informácií nás prosím kontaktujte emailom na uctarna@raben-group.com. 

Ďakujeme za spoluprácu.
 

------------------------------------------
 

Dear Business Partners,

We would like to inform you about the change of the bank account of our company, Raben Logistics Slovakia s.r.o., Company Reg. No.: 35704390. Bank accounts kept with Commerzbank Aktiengesellschaft, branch of the foreign bank, Bratislava, will be cancelled as of 31 March 2022.

From 1 April 2022, please use only our new bank account, kept with UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., branch of the foreign bank, Bratislava.

You can start using the new bank account from 1 February 2022.
 

New account:

Account: 1251622001/1111

IBAN: SK3011110000001251622001

SWIFT/BIC: UNCRSKBX
 

Please send all payments to the above account, kept with UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., from the day of receiving this letter. The new bank account will be stated in the issued invoices. The account is registered and published.

Should you require more information, please contact us at uctarna@raben-group.com.

Thank you for your cooperation.
 

------------------------------------------
 

Sehr geehrte Geschäftspartner,

hiermit möchten wir Sie über die Änderung der Kontonummer unserer Gesellschaft Raben Logistics Slovakia s.r.o., IČ (IDNr.) 24705128, informieren. Das bei der Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Bratislava, geführten Konto wird zum 31. 3. 2022 aufgelöst.

Verwenden Sie bitte ab dem 1. 4. 2022 unser neues, bei der UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Filiale Bratislava, geführten Bankkonto.

Dieses neue Bankkonto ist bereits aktiv ab dem 1.2.2022.
 

Neues Konto:

Kto.-Nr.: 1251622001/1111

IBAN: SK3011110000001251622001

SWIFT/BIC: UNCRSKBX
 

Sämtliche Zahlungen nach Eingang dieses Schreibens überweisen Sie bitte auf das oben genannte Konto bei der UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Das neue Bankkonto wird auf neu ausgestellten Rechnungen aufgeführt sein. Das Konto wird eingetragen und veröffentlicht.

Sollten Sie nähere Informationen benötigen, sind wir jederzeit für Sie da unter uctarna@raben-group.com.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.